TÜRKİYE-ŞİRKET KURULUŞ PROSEDÜRLERİ

Şirket kuruluş sözleşmesinin noter onaylı 3 kopyası (bir tanesi orijinal) hazırlanır. Şirket kuruluş sözleşmesinin noter tarafından onaylanmasının ardından, en geç 15 gün içerisinde, ilgili Ticaret Sicil Memurluğu’na aşağıda listesi verilen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir.

Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

  • Şirketi temsile yetkili kişilerce usulüne uygun olarak doldurulmuş ve imzalanmış şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu. Temin edilecek belgelerin listesi ve doldurulması gereken formlar www.sanayi.gov.tr ve www.hazine.gov.tr ​​adreslerinden indirilebilir.
  • Taahhütname (Ticaret Sicil Yönetmeliği md. 24)
  • Esas sermayeyi oluşturan payların tamamının, kurucu ortaklar tarafından şirket sözleşmesinde taahhüt olunduğunu gösterir noter şerhini içeren ve kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi
  • Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı
  • Pay bedellerinin bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu
  • Şirket sermayesinin % 0,04’ünün, T.C. Rekabet Kurumu’nun bir devlet bankasındaki hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu
  • Kuruluşu bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı
  • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin şirket unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği
  • Ticaret Sicil Memurluğu’ndan, kullanılacak unvanın kontrol edilip onaylandığına ilişkin başvuru numarası.