Yasa’nın Amacı

Bu Yasa’nın amacı, KKTC sınırları içinde hazırlanan kalkınma planları ve yıllık programlara uygun araştırma, geliştirme ve çevre koruma ağırlıklı, istihdam artırıcı, yapısal ve bölgeler arası dengesizlikleri giderici özelliklere sahip döviz kazandırıcı faaliyetlere dönük, ileri ve uygun teknoloji getiren uluslararası rekabet gücü sağlayan yatırımların ve ihracatın teşvik edilerek ulusal ekonomiye optimal düzeyde katkı sağlayacak teşvik unsurlarını sağlamaktır.

Başvuru ve Teşvik Belgesi

Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler yapacakları yatırımlarla ilgili teşvik unsurlarından yararlanmak amacıyla Devlet Planlama Örgütüne fizibilite raporları ve avan projeleri ile birlikte başvururlar. Yatırımları uygun bulunup onaylanan yatırımcılara hangi teşvik unsurlarından yararlanacaklarını belirten Teşvik Belgesi verilir.

Teşvik Unsurları

Teşvik Belgesi alan yatırımcılar bu belgelerde öngörülecek esas ve kıstaslar kapsamında aşağıdaki teşvik unsurlarının tümünden veya bir kısmından yararlandırırlar.

  • Yürürlükteki vergi mevzuatında öngörülen yatırım indirimi oranı yerine yapılacak yatırımın %100 (yüzde yüzü) ve kalkınmada öncelikli yöreler ile özel önem taşıyan sektörlerde yapılacak yatırımın mal oluş bedeli kadar %200 (yüzde iki yüzü) yatırım indirimi hakkı verilir. Yatırım indirimi hakkı uygulamasına Teşvik Belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanır. Cari yılda yararlanılmayan tutar bir sonraki yıla devredilir ve vergi mevzuatındaki süre sınırlamama bakılmaksızın bu indirimden yararlanacak miktara ulaşıncaya kadar devam edilir;
  • Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilecek yatırım konusu makine, tesisat, yarı mamül ve malzeme ile demirbaş eşyalar ilgili Bakanlığın onayı ile Gümrük Vergisinden ve Fondan muaf tutulur;
  • Makine, tesisat, demirbaş eşya ve malzemelerin teslimleri KDV’den istisna tutulur;
  • Devletin ilgili Dairelerinden 49 yıl süreli uzun vadeli taşınmaz mal kiralamak suretiyle yatırım yapmayı amaçlayan yatırımcıların taleplerine olanaklar ölçüsünde öncelik verilir;
  • Yatırımcılara “Yatırımları ve İhracatı Teşvik Fonundan”  aracı olan bankalar ve T.C Kalkınma Bankası kanalıyla aktarılan uzun vadeli ve düşük faizli yatırım kredisi sağlanır;
  • Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar inşaat ruhsatı ile ilgili vergi, resim ve harçlardan muaftır;
  • Sermaye Artırımları ile ilgili yürürlükteki Pul Vergisi oranı yerine indirimli Pul Vergisi oranı uygulanır;
  • Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlara yönelik kullanılacak krediler için gerekli ipotek işlemlerinde ödenmesi gereken Pul Vergisi ve Kayıt Harçları yerine indirimli oranlar uygulanır;
  • Teşvik Yasası kapsamındaki yatırımcı şirket sahiplerinin veya direktörlerinin yatırım amaçları için şahıslarına ait taşınmaz mallarını yurt dışındaki herhangi bir Kalkınma Bankasından kredi alma işlemleri dolayısıyla teminat verebilmeleri amacıyla devretmeleri halinde bu devir dolayısıyla vergiye tabi kazanç oranımız (G.V.Y.4(1)(f)(i).

Teşvik Belgesi Revizesi

Teşvik Belgesinde yazılı olan değerler, kanıtlanacak bilgi ve belgelere istinaden yapılacak değerleme sonucunda Devlet Planlama Örgütü tarafından değiştirilebilir. Ayrıca, haklı nedenlere dayanan gerekçeler dolayısıyla öngörülen sürede tamamlanamayan yatırımlara söz konusu kurum tarafından ek süre verilebilir.

Teşvik Belgesinin İptali

Yürürlükteki mevzuatta öngörülen sürelerde gerekli yatırımları yerine getirmeyen veya sağlanan hakları amaç dışı kullanan yatırımcıların Teşvik Belgeleri iptal edilir ve yararlandırılan unsurlara ilişkin parasal miktarlar gecikme zammı ile birlikte cezalı olarak tahsil edilir.