Kurumlar Vergisi Yasası kapsamında;

  • Finansmanı TC veya AB ülkelerinden sağlanarak ihale edilen projeler dolayısıyla yabancı kurumların, hak ediş bedeli olarak yurt dışından elde ettikleri gelir Kurumlar Vergisinden muaftır.
  • Yurt dışına  mal  veya hizmet  ihraç  edenlerin  elde  ettikleri   hasılatlarının 20%’si Kurumlar  Vergisinden muaftır. Ancak,  hesaplanacak  20% istisna miktarı ihracatlardan sağlanan safi  kazancın yüzde seksenine eşit miktarını aşamaz.
  • Hayır kurumu olarak tescil edilen vakıf ve kurumlar ile üniversiteler KV’den muaftır. 

Uluslarası Şirketler Yasası kapsamında;

UŞ’lerin elde ettikleri safi kazanç üzerinden 1% oranında Kurumlar Vergisi kesilmektedir.