• Hizmet 

• Kalite 

• Güven ilkeleri dâhilinde taraflar arasında bir hizmet sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmede esas olarak; 

   • Taraflar ve tarafların karşılıklı sorumlulukları, 

   • Hizmet sözleşmesinin konusu, amacı ve sunulacak hizmetler, 

   • Tarafların yükümlülükleri, başlama ve bitiş tarihleri, 

   • Hizmet bedeli, ödeme planı ve ödeme koşulları, müeyyideler, 

   • Taraflar arasındaki ilişkiler ve gizlilik, 

   • Sorumluluk sınırları ve müeyyideler, 

   • Anlaşmazlık halinde uzlaşma makamları, 

   • Tarafların yetkilileri ve imzaları, 

   • Taraflarca sözleşmede yer alması birlikte uygun bulunan diğer hususlar yer alır.

   • Hizmet sözleşmesi düzenlenmeden işe başlanılmaz.

 • Hukuka, genel ahlak ve iş ahlakı kurallarına aykırı olan iş ve konularda görüşme dahi yapılmaz. 

Metodolojimiz: 

• Durum Tespiti ve Değerlendirme 

• Çalışma Planlaması 

• Mevcut Durumun-Yapının-Sistemin-Politikaların Analizi 

• İdeal ve Uygun Yapının-Sistemin-Politikaların Tanımlanması 

• Uygulama 

• İzleme-Değerlendirme-Revizyon-Öneri

Çalışma metodolojimiz; sunulan hizmetin niteliğine, her şirketin yapısına ve ihtiyaçlarına göre değişmekle birlikte, her bir aşamada birbirini tamamlayan altı temel perspektif üzerine kuruludur:

• Finansman Perspektifi: Hissedarlar ve hissedarların tatmini 

• Üretim Perspektifi: Teknoloji geliştirme kabiliyeti ve üretim mükemmelliği vb. 

• Müşteri Perspektifi: Müşteri ve müşteri tatmini 

• Kreditör Perspektifi: Kredi verenler, kredibilite ve kreditörlerin tatmini

• Yönetim Perspektifi: Çalışanlar ve çalışanların tatmini, organizasyona çok özneli, bilgici, uzlaşmacı ve akılcıl katılım 

• Yaratma ve Öğretme Perspektifi: Organizasyonun mevcut değerlerini geliştirmesi, bilgi, yeni değerler ve katma değer yaratabilme kapasitesi 

• Koordinasyon Perspektifi: Amaçlar, araçlar ve aralarındaki uyum 

• Metodolojimizdeki her bir aşamanın ve perspektifin amaçları ve bu amaçlardan sapmalar önceden belirlenmiş ölçüm ve değerlendirme kriterleri ile kontrol edilir.