Yasa’nın Amacı

Bu Yasa’nın amacı, K.K.T.C de yüksek öğretim kurumları ile girişimciler arasında işbirliği ortamını hazırlayacak, teknolojik bilgi üretmek, üretim yöntemlerinde, üründe yeniliği geliştirmek, ürün kalite ve standartlarını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknoloji kullanmayı özendirmek, teknoloji transferine yardımcı olmak, yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandırmak, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, bu alandaki araştırmacılar ve girişimcilere olanak yaratmak ve K.K.T.C ekonomisine uluslararası alanda rekabet gücü kazandıracak teknolojik altyapı sağlamaktır.

Ayrıca, bu Yasa ile Teknoloji Bölgelerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetim esasları ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile vergi teşvikleri düzenlenmiştir.

Teknoloji Bölgeleri ve Yönetici Şirket

Bakanlar Kurulu, 07.09.2005 tarih ve S-1011-2005 sayılı Kararı ile “Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesini” yapılabilirlik Projesi olarak ilân etmiştir.

Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi ise Bakanlar Kurulu’nun 21.12.2005 tarih ve S-1780-2005 sayılı Kararına istinaden (Fasıl 113)Şirketler Yasasının 20.maddesi uyarınca tescil edilmiştir.

Üretici Şirketlerin Başvuru ve Değerlendirilmesi

Yönetici Şirket, söz konusu bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsis edilmesi ile bölgede görev alacak AR-GE personelinin istihdamından sorumludur.

Teşvikler

Bahse konu Yasa kapsamında Bölgenin kurulması amacıyla yapılacak yatırımlar için Bölgede faaliyette bulunacak Üretici Şirketlerin yapacakları yatırımlara yürürlükteki Teşvik Yasası kapsamındaki Teşviklere ek olarak aşağıdaki teşvik unsurları da uygulanır:

  • Bölgede faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere ait Üretici Şirketlerin alacakları patentlere ilişkin tüm          gelirler, beş yıl süre ile her türlü vergiden muaftır;
  • Yönetici Şirket, bu Yasa’nın uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır;
  • Bölgede yer alan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi yükümlülerinin münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları (bu işletmelerin personel ücretleri hariç) faaliyete geçilmesinden itibaren beş yıl süreyle Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaftır.
  • Yukarıda belirtilen süreleri Bakanlar Kurulu uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Amaç Dışı Hak Kullanımının İptali

Bu Yasa ve ilgili mevzuata uymayanlar Sanayi işleriyle ilgili Bakanlık tarafından uyarılır ve istenen amaca uygun faaliyete geçinilmesi talep edilir. Üç ay içerisinde Bölgenin istenen amaca uygun olarak faaliyete geçmemesi halinde, Bakanlık Değerlendirme ve Denetleme Kurulu’nun raporu doğrultusunda işletmenin faaliyetlerine son verilir ve Bakanlar Kurulu onayı ile bu yasa kapsamı dışına çıkarılır.