Bu Yasa, malların alımı, satımı ve devri ile halin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumluluklarını, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını, satış işlemlerinin şeklini, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları kapsar.

Hal Yasası Bilgi Notu 23032023 Hal Yasası Bilgi Notu 23032023 Hal Yasası Bilgi Notu 23032023 Hal Yasası Bilgi Notu 23032023 Hal Yasası Bilgi Notu 23032023 Hal Yasası Bilgi Notu 23032023

Categories:

Comments are closed