14.09.2023 Tarihinde 186 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Sosyal Sigortalar Prim Desteği yürürlüğe girmiştir.
30.05.2023 tarih ve 109 sayılı Resmi Gazete’de Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasası ve Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası tasarıları yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. İlgili tasarıların yasallaşması durumunda mükelleflerin karşılaşacağı yeni mali yükümlülükler ve uyum süreçleri ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki raporumuzda inceleyebilirsiniz.
Sosyal Sigortalar Dairesi 01.01.2010 – 31.05.2023 Tarihleri arasında Prim borcu olanlar için “Af” Çıkarmıştır. Ayrıca, 01.01.2000 – 31.12.2009 Tarihleri arasındaki çalışanların prim borçlarına gecikme faizi uygulanmadan güncel Asgari Ücretten prim alınacaktır. İşverenler içinde prim ödemelerinde güncel basamak karşılığındaki prim ücretinden ödemesi alınacaktır. Bu Yasa 25.05.2023 Tarih ve 107 Sayı numaralı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Yasa, malların alımı, satımı ve devri ile halin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumluluklarını, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını, satış işlemlerinin şeklini, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları kapsar.
6.03.2023 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite tarafından Genel Kurul’da görüşülüp oylanmak üzere Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi (“Yasa”) Meclis Başkanlığı’na iletilmiştir. Bu Yasa Önerisinin yasallaşması durumunda mükellefler yeni mali yükümlülükler ve uyum süreçleriyle karşılaşacaktır. Bu bilgi notumuzda bu yükümlülükler ve uyum süreçleriyle ilgili detayları bulabileceksiniz.
14.02.2023 tarihli 38 sayılı Resmi Gazete’de 5/2023 sayılı Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Yasa Gücünde Kararname (“Kararname”) yayımlanarak 15.02.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
resmi gazete
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Alkollü İçkiler Satış Yasası’nın 26’ncı maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.
resmi gazete
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 20’nci maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’nın 23 ‘üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.